Att delta i en forskningsstudie

Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som potentiell forskningsperson, och vilka plikter och principer vi följer.

Etiska forskningsprinciper

Denna studie följer humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär i korthet att: ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst kan avbryta behandlingen. Dock förutsätter vi att du vid eventuellt avbrott meddelar oss detta och du kommer att erbjudas fylla i ett avslutande formulär. Dina uppgifter kommer inte att användas kommersiellt eller i ovetenskapliga syften. Resultatet från undersökningen behandlas under sekretess och ingen obehörig kommer att veta att du deltagit eller kunna se hur just du svarade. Svaren kommer att sammanställas på ett sätt så att enskilda personers svar inte kan spåras. Alla deltagare kan få en sammanställning av studiens resultat om de så önskar. Har du några frågor om undersökningen, eller om några frågor dyker upp efter det att du deltagit, är du välkommen att kontakta oss.

Vilka är riskerna?

Vad vi känner till innebär de övningar som ingår i KBT-behandlingen inga risker för din hälsa. Behandlingen tar mycket tid i anspråk, vilket kan upplevas som stressande. Det kan även upplevas som uttröttande att svara på frågor varje dag och vecka under behandlingen. Du har under behandlingen möjlighet att kontakta din terapeut (både via websidan och/eller telefon) om du upplever negativa konsekvenser av behandlingen. Din terapeut kommer att stödja och guida dig igenom behandlingen och hjälpa dig att planera hur du ska träna på strategierna på ett sätt som fungerar för dig.

Sekretess och tystnadsplikt

Vi som arbetar med projektet är legitimerade psykologer eller psykologer under utbildning och omfattas alla av sjukvårdslagens tystnadsplikt. Kontakten med forskningsgruppen kommer att ske via e-post, telefon och via formulär på hemsidorna. Varje deltagare kommer att få ett eget användarnamn som ni genomgående kan använda er av. Data från frågeformulären och e-postkontakten kommer att registreras i pseudonymiserad form som gör att ingen utanför studien kommer att kunna koppla uppgifterna till din person.

Dina personuppgifter behandlas av projektet I forskningssyfte enligt EUs dataskyddsförordning (GDPR) utifrån den rättsliga grunden att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Du har som registrerad rätt att få ut uppgifter kring de personuppgifter som finns registrerade i forskningsstudien. Kontakta i så fall huvudansvarig forskare.

Karolinska Institutet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Din kontaktperson för denna behandling är: Johan Bjureberg, Johan.Bjureberg@ki.se, 070-000 91 88.